Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://ops.kolonowskie.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • niektóre treści nieodpowiednie (nieopisane zdjęcia, skany na stronie)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kierownik MGOPS w Kolonowskiem- Irena Ochmann, adres poczty elektronicznej ops@kolonowskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774611075 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie znajduje się w Kolonowskiem przy ul Ks. Czerwionki 39. Budynek urzędu jest własnością Gminy Kolonowskie. W budynku oprócz siedziby Urzędu Miasta i Gminy mieści się również siedziba Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki i Centrum Kultury. Od strony południowej znajduje się wejście prowadzące do Rewiru Dzielnicowych Policji oraz siedziby Leśnictwa Kolonowskie. Od strony zachodniej budynku usytuowany jest parking. Ciągi komunikacyjne na parkingu wykonane są z kostki betonowej, natomiast miejsca postojowe z kostki ażurowej. Na parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie wyjścia z parkingu w kierunku urzędu zlokalizowane są dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych wykonane z kostki betonowej. Miejsca postojowe oznakowane są znakami poziomymi i pionowymi. Z parkingu do wejścia do urzędu prowadzi droga wolna od barier architektonicznych. Główne wejście do urzędu zlokalizowane jest od strony wschodniej. Przed wejściem do urzędu znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane znakami poziomymi i pionowymi. Z wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych do drzwi wejściowych do urzędu prowadzi zadaszony podjazd o szerokości 130 cm dla osób mających problemy z poruszaniem się. Nachylenie podjazdu wynosi 4,7º i spełnia zasadę, nieprzekraczania 10% nachylenia dla zadaszonych podjazdów nie wyższych niż 50cm. 

Przy drzwiach na wysokości 106 cm zamontowany jest przycisk dzwonka przy pomocy którego osoba mająca problemy z poruszaniem się może przywołać pracownika urzędu w celu udzielenia jej pomocy. Dodatkowo, aby ułatwić dostęp do urzędu przy drzwiach wejściowych na wysokości 150 cm zamontowany jest przycisk videofonu umożliwiający skontaktowanie się osoby mającej problem z poruszaniem się z pracownikiem sekretariatu celem przywołania pracownika urzędu odpowiedzialnego za załatwienie sprawy. W niedalekiej przyszłości rozwiązane to zostanie rozbudowane o możliwość zdalnego otwierania drzwi. Obok przycisku znajduje się skrzynka w której osoba ze specjalnymi potrzebami może umieszczać korespondencję do urzędu.

Wchodząc do budynku urzędu z prawej strony znajduje się tablica informacyjna zawierająca rozkład pomieszczeń biurowych na poszczególnych poziomach. Treść tablicy została zapisana w kontrastowy sposób, nie posiada jednak innych ułatwień dla osób z dysfunkcją wzroku. Nie ma przeciwskazań dla wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

Pomieszczenia biurowe Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskie zlokalizowane są na 5 poziomach. Poziomy te połączone są ze sobą schodami. Drzwi wejściowe do urzędu mają szerokość 110 cm, otwierają się na zewnątrz i w pozycji otwartej maja możliwość blokowania celem ułatwienia wjazdu osobie poruszającej się na wózku. Wchodząc do urzędu, w holu na parterze (poziom „0”), znajduje się stolik do obsługi interesantów ze specjalnymi potrzebami. Z uwagi na rozkład pomieszczeń biurowych urzędu oraz ich lokalizację na 5 poziomach jest to preferowany sposób obsługi klienta któremu dysfunkcja ruchowa nie pozwala na udanie się do poszczególnych pomieszczeń biurowych. Na poziomie „0” znajdują się: Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym i energetyki Stanowisko ds. przygotowania inwestycji Ponadto na poziomie „0” znajdują się toalety, w tym toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń biurowych prowadzą drzwi o szerokości 90 cm, a układ architektoniczny pomieszczeń biurowych nr 5 i 6 pozwala na swobodną obsługę osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Ww. pomieszczenia biurowe nie posiadają żadnych ułatwień dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Poziom „0” od poziomu „0+” dzieli 5 schodów o szerokości 127 cm i wymiarach stopnia 16 cm x 29 cm. Na poziomie „0+” zlokalizowane są następujące pomieszczenia biurowe
Referat Spraw Obywatelskich (pomieszczenia biurowe nr 2 i 4) Urząd Stanu Cywilnego (pomieszczenie biurowe nr 3 Stanowisko ds. inwestycji i budownictwa (pomieszczenie biurowe nr 8b) Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej (pomieszczenie biurowe nr 8b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (pomieszczenia biurowe nr 8, 8a i 8c) W korytarzu o szerokości 127 cm na poziomie „0+” znajduje się próg o wysokości 5 cm mogący stanowić utrudnienie dla osób mających problemy poruszaniem się. Do pomieszczeń biurowych prowadzą drzwi o szerokości 90 cm. Układ architektoniczny pomieszczeń biurowych nr 4, 8 i 8b pozwala na obsługę osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. W przypadku pozostałych pomieszczeń z tej grupy obsługę taka utrudniają progi przy drzwiach wejściowych (8c – 1,5cm, 8a – 2,5 cm, 2 – 2 cm i 3 – 3 cm.) Dodatkowo w przypadku pomieszczenia nr 2 obsługę może utrudniać zbyt mała powierzchnia pomieszczenia. Ww. pomieszczenia biurowe nie posiadają żadnych ułatwień dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Poziom „0+” od poziomu „1” dzieli 18 schodów o szerokości 100 cm wymiarach stopnia 16 cm x 29 cm. Na poziomie „1” znajdują się następujące pomieszczenia biurowe Sekretariat urzędu (pomieszczenie biurowe nr 9) Biura Burmistrza (pomieszczenie biurowe nr 9a) i z-cy Burmistrza (pomieszczenie biurowe nr 9b) Kasa (pomieszczenie biurowe nr 14) Referat finansów – Podatki (pomieszczenie biurowe nr 13) Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem (pomieszczenie biurowe nr 15) Poziom „1” od poziomu „1-” dzieli 6 schodów o szerokości 136 cm wymiarach stopnia 16cm x 30cm. Na poziomie „1-” znajduje się sala narad urzędu. Do pomieszczeń biurowych prowadzą drzwi o szerokości 90 cm. Wyjątek stanowią drzwi do Sali Narad, których szerokość wynosi 100 cm. Układ architektoniczny pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na poziomie „1” i „1-” pozwala na obsługę osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Pewne utrudnienia mogą pojawić się w pomieszczeniu nr 15, którego niewielka powierzchnia utrudnia obsługę osoby poruszającej się na wózku. Ww.pomieszczenia biurowe nie posiadają żadnych ułatwień dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Poziom „1” od poziomu „2” dzieli 18 schodów o szerokości 100 cm wymiarach stopnia 16 cm x 30cm. Na poziomie „2” znajdują się następujące pomieszczenia biurowe: Referat Organizacji (pomieszczenie biurowe nr 16) Referat Finansów (pomieszczenie biurowe nr 18) Biuro Skarbnika Gminy (pomieszczenie biurowe nr 17) Do pomieszczeń biurowych prowadzą drzwi o szerokości 90 cm.. Układ architektoniczny pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na poziomie „2” pozwala na obsługę osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Pewne utrudnienia mogą pojawić się w pomieszczeniu nr 15, którego niewielka powierzchnia utrudnia obsługę osoby poruszającej się na wózku. Ww. pomieszczenia biurowe nie posiadają żadnych ułatwień dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny obchodzą