Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013.

Zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., nr 149, poz. 887 z późn. zm.) w terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.

Do zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny należy:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;

4) finansowanie: - podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, - kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające; - współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, -sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3; - prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;

Na podstawie art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rada Miejska w Kolonowskiem w dniu 24 czerwca 2013roku uchwaliła 3 – letni Gminny pragram wspierania rodzin w Gminie Kolonowskie na lata 2013-2015.

Celem głównym programu jest tworzenie warunków umożliwiających realizowanie spójnego systemu na rzecz wzmocnienia rodziny i opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez cele szczegółowe min:

• Promowanie wartości rodziny,

• Stworzenie systemu wsparcia rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych,

• Tworzenie warunków sprzyjających umocnieniu rodziny,

• Wzmocnienie roli i funkcji rodziny,

• Wspólpraca z instytucjami, stowarzyszeniami organizacjami na rzecz dziecka i rodziny,

• Przeciwdziałanie marginalizacji rodziny,

• Przeciwdziałanie izolacji dziecka od rodziny biologicznej. Wsparcie materialne ubogich rodzin z dziećmi zagrożonych bezradnością.

1) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, udzielał rodzinom wsparcia finansowego. Pomoc udzielana była ze względu na trudną sytuacją życiową przy spełnieniu ustawowego kryterium dochodowego.120 rodzinom udzielana była również praca socjalna. Pracownicy socjalni wraz z pedagogami szkolnym podejmowali działania w celu wnikliwego zbadania sytuacji socjalno-bytowych rodzin z terenu naszej gminy mających na utrzymaniu dzieci, a w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, celem objęcia ich pomocą w formie dożywiania w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” Pomocą w formie dożywiania w szkołach i przedszkolach objętych było 57 dzieci. Ponadto na wniosek dyrektorów szkół z dożywiania korzystało również 13 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, które nie spełniały kryterium dochodowego a wymagały pomocy w formie dożywiania.

2) Występowała ścisła współpraca pracowników socjalnych z dyrektorami przedszkoli w zakresie umożliwienia dostępu do przedszkoli dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

3) 4 rodzinom udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków na zakup podreczników i przyborów szkolnych, 13 dzieci skorzystało ze stypendiów szkolnych

4) 12 dzieci pochodzacych z rodzin zagrożonych alkoholizmem skorzystało z kolonii letnich z programem profilaktycznym we Władysławowie.

Wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych. Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkci opiekuńczo –wychowawczych w celu przywrócenia rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji oraz ochrona dzieci przed wszelkimi rodzajami przemocy, zaniedbania, brakiem należytej opieki ze strony rodziców realizowane były przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem we współpracy z placówkami oświatowymi (w tym pedagogami szkolnymi), pracownikami świetlic socjoterapeutycznych, kuratorem sądowym, lekarzem, Dzielnicowymi policji, Komisją ds.Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym w Kolonowskiem. Z uwagi na trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych 10 rodzin objętych zostało pomocą asystenta rodziny. ( udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, wychowawczych z dziećmi; motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, zespołem interdyscyplinarnym.) Promocja i realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych, psychoedukacyjnych, skierowanych do rodziców i dzieci. Ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano min.: - Szkolenie dla rodziców i dzieci pn. „Rozmowy o wychowaniu” zorganizowane przez Diecezjalną Fundacje Ochrony Życia Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy w Opolu. - Spotkanie dla rodziców „Trening rozwoju umiejetności wychowawczych” –komunikacja interpersonalna, agresja, uzależnienie, profilaktyka, wzmocnienie funkcji rodziny, prawa i obowiązki rodzica i dziecka, wprowadzenie zasad i konsekwencji do życia rodzinnego. - Zajęcia profilaktyczne skierowane do środowisk szkolnych zorganizowane przez Ośrodek Psychoprofilaktyki NOWA PERSPEKTYWA w Krakowie. • Profilaktyka stosowania alkoholu i nikotyny • Profilaktyka stosowania narkotyków • Profilaktyka przemocy i agresji • Profilaktyka negatywnego wpływu mediów.

Do 30.06.2013r. Gmina Kolonowskie prowadziła 3 placówki wsparcia dziennego (świetlice socjoterepeutyczne- w Kolonowskiem, Staniszcze Wielkie –Kolonowskie 3, Staniszcze Małe), do których mogły uczęszczać i uzyskać wszelką pomoc i wsparcie dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych.

Działalność szkół z terenu gminy Kolonowskie: Szkoły realizowały programy wychowawcze i profilaktyczne. Na bieżąco rozpoznawane były indywidualne potrzeby uczniów. Udzielono pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, mającym trudności w nauce, w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem. Starano się wypełnić czas wolny ucznia poprzez: stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań, uzdolnień, organizację zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, organizację imprez i wycieczek szkolnych. Na bieżąco diagnozowano sytuację wychowawczą w szkole i potencjalne zagrożenia wychowawcze. Podejmowano działania eliminujące niepożądane zachowania. Do tych działań włączono rodziców uczniów. Dotyczyły one zapobiegania patologiom i uzależnieniom poprzez: -rozpoznawanie sytuacji uczniów zagrożonych moralnie, niedostosowanych społecznie z rodzin alkoholowych, kryminogennych, niewydolnych wychowawczo, -organizowanie pomocy psychologicznej, -przeprowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz realizację programów min : „Udane i dobre życie, a uzależnienia”,„Uzależnienia – alkohol, narkotyki, dopalacze”, „Jestem sobą – mam własne zdanie”. -organizacja spotkania z psychologiem dla rodziców nt: „Jak radzić sobie z problemami dziecka w okresie dojrzewania”, -warsztaty edukacyjne dla uczniów nt. „Agresji i przemocy” -warsztaty edukacyjne dla uczniów nt. „Używek i ich negatywnego wpływu na zdrowie i życie człowieka” -udział w programie „Znajdź właściwe rozwiązanie”, -lekcje nt. min „Moje problemy-jak reaguję i gdzie szukam pomocy”, „Jak spędzam wolny czas” -przeprowadzenie kompleksowej profilaktyki nt. uzależnień dla uczniów, rodziców i nauczycieli – zajęcia prowadzone przez psychologów Ośrodka Rozwoju Osobistego przy Urzedzie Marszałkowskim w Opolu. -zapobieganie przestępczości dzieci i młodzieży- w Gimnazjum zorganizowano spotkanie z policjantem nt. „Odpowiedzialności karnej nieletnich ze szczególnym uwzglednieniem karnosci przejawów agresji fizycznej i psychicznej.) -Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport, rekraację, kulturę (organizacja imprez i wycieczek szkolnych, taneczne spotkania z Klanzą itp.

Na terenie gminy Kolonowskie 11 dzieci umieszczonych jest w rodzinach zastępczych. Gmina Kolonowskie opłaca koszt pobytu 1 dziecka w rodzinie zastepczej. Za rok 2013r. koszt pobytu dziecka w rodzinie zastępczej ponoszone przez gminę wynosiły 1.153,20 zł.

Mając na uwadze wystepujące zagrożenia w rodzinach, wzrost patologii, ubóstwa, nasilanie się agresji i zaniedbań ze strony rodziców MGOPS w Kolonowskiem widzi potrzebę utworzenia Punktu Konsultacyjnego Kolonowskiem, który zatrudniałby psychologa, gdzie w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego i terapii rodziny zagrożone otrzymywałyby wymagane wsparcie .

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny obchodzą