Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

Procedury Odbierania Dziecka z Rodziny

Zarządzenie Nr 1/2014 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem z dnia 19.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku konieczności zastosowania art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

 

Zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam Procedurę postępowania w przypadku konieczności zastosowania art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kolonowskie.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 19.03.2014 r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

Procedura postępowania w przypadku konieczności zastosowania art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

§ 1. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe (tj. w godzinach swojej pracy i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o pracę wynikającymi z Kodeksu pracy) ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej nie zamieszkującej wspólnie osoby najbliższej (osoba najbliższą jest: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Do podstawowych zadań pracownika socjalnego należy przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad taki przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu, w dniach roboczych, w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej.

§ 2. Pracownik socjalny MGOPS w Kolonowskiem w trakcie wykonywania obowiązków służbowych rozpoznaje zagrożenie życia/zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie:

1.) jeżeli pracownik socjalny w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych stwierdzi bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka, związane z występowaniem w tej rodzinie przemocy w jakiejkolwiek formie, ma prawo zabrać dziecko z miejsca zdarzenia;

2.) informacje o fakcie przemocy w rodzinie mogą pochodzić również z innego źródła np. z informacji innych osób. Może to być również powiadomienie złożone przez Policję w godzinach pracy Ośrodka;

3.) przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych w szczególności narażające się te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

§ 3. Pracownik socjalny MGOPS w Kolonowskiem wykonuje czynności związane z odebraniem dziecka wyłącznie przy asyście funkcjonariuszy Policji i przedstawicieli ochrony zdrowia (lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka).

§ 4. W przypadku zdiagnozowania bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik wzywa na miejsce funkcjonariusza Policji i przedstawiciela ochrony zdrowia. Wezwanie funkcjonariusza może mieć formą dowolną, np. zgłoszenie osobiste, lub telefoniczne pod numery alarmowe.

§ 5. Pracownik socjalny zobowiązany jest wstrzymać się z podjęciem jakichkolwiek czynności do czasu przybycia na miejsce Policji i przedstawiciela służby zdrowia. Rola Policji przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny polega m.in. na zapewnieniu bezpieczeństwa osobistego uczestnikom tej czynności, czyli dziecku i pracownikowi socjalnemu, oraz zapewnieniu pracownikowi socjalnemu i innym służbom (przedstawicielowi służby zdrowia) dostępu do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i porządku w tym miejscu.

§ 6. Pracownik socjalny MGOPS w Kolonowskiem wspólnie z funkcjonariuszem Policji i przedstawicielem służby zdrowia podejmuje decyzje w sprawie odebrania dziecka. Ocena sytuacji, w jakiej znalazło się dziecko, a zwłaszcza czy występuje bezpośrednie zagrożenie jego życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie, jest dokonywana kolegialnie. Każdy z obecnych prezentuje stanowisko zgodne z wykonywanym zawodem i wiedzą.

§ 7. Policja na wezwanie pracownika socjalnego udzieli mu pomocy w wykonywaniu czynności, między innymi ustala adres najbliższej osoby wspólnie niezamieszkującej, rodziny zastępczej/placówki opiekuńczo wychowawczej, w której umieszczone zostanie dziecko.

§ 8. Policja na wezwanie pracownika socjalnego podejmie próbę usunięcia z miejsca osoby przeszkadzające w wykonywaniu czynności.

§ 9. Pracownik socjalny MGOPS w Kolonowskiem może zwrócić się o pomoc do innych służb/instytucji.

§ 10. Pracownik socjalny MGOPS w Kolonowskiem/funkcjonariusz Policji pouczy rodziców/opiekunów o prawie złożenia zażalenia do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka. Zażalenie może być wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego, lub funkcjonariusza policji, którzy dokonali odebrania dziecka.

§ 11. Pouczenie o możliwości złożenia zażalenia w sytuacji odebrania dziecka, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Pouczenie to wręcza się rodzicom/opiekunom na piśmie.

§ 12. Pracownik socjalny MGOPS w Kolonowskiem winien uzyskać na piśmie od przedstawiciela służby zdrowia informację o stanie zdrowia dziecka, stwierdzającą czy dziecko można umieścić u osoby najbliższej wspólnie nie zamieszkującej/rodzinie zastępczej/placówce opiekuńczo-wychowawczej, czy też występuje konieczność przewiezienia dziecka do odpowiedniej placówki opieki zdrowotnej.

§ 13. Fakt pozostawienia dziecka u osoby wspólnie niezamieszkującej/rodziny w placówce opiekuńczo wychowawczej musi zostać potwierdzony stosownym oświadczeniem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.

§ 14. Pracownik socjalny MGOPS w Kolonowskiem ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich Wydział III Rodzinny i Nieletnich, nie później niż w ciągu 24 godzin, o odebraniu dziecka. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3.

§ 15. Będący na miejscu funkcjonariusz Policji sporządza szczegółową notatkę z przebiegu zdarzenia, którą przekazuje do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich Wydział III Rodzinny i Nieletnich, a jej kopię przekazuje do MGOPS w Kolonowskiem.

§ 16. Pracownik socjalny MGOPS w Kolonowskiem/funkcjonariusz Policji niezwłocznie przekazuje do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich Wydział III Rodzinny i Nieletnich ewentualne zażalenie rodziców/opiekunów dziecka.

§ 17. Wykaz rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zawiera załącznik nr 4.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik nr 1 do procedury

Utworzono dnia 08.11.2018, 10:40

Załącznik nr 2 do procedury

Utworzono dnia 08.11.2018, 10:40

Załącznik nr 3 do procedury

Utworzono dnia 08.11.2018, 10:40

Załącznik nr 4 do procedury

Utworzono dnia 08.11.2018, 10:39

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą