Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

Sprawozdanie 2012

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2012.

Zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2011 r., nr 149, poz. 887 z późn. zm. w terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. Rada gminy, biorąc pod uwagę przedstawione potrzeby, uchwala gminne programy wspierania rodziny.

Do zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny należy:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;

4) finansowanie: - podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, - kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające; - współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, -sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3; - prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;

Zarządzeniem Nr Or.0050.18.2012 z dnia 28 lutego 2012r. Burmistrz Kolonowskiego upoważnił Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

Działania podejmowane w ramach ustawy adresowane były do rodzin wychowujących dzieci dotkniętych przemocą, problemem uzależnień, zagrożonych ubóstwem, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych w celu przywrócenia rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji oraz ochrona dzieci przed wszelkimi rodzajami przemocy, zaniedbania, brakiem należytej opieki ze strony rodziców realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem we współpracy z placówkami oświatowymi (w tym pedagogami szkolnymi), pracownikami świetlic socjoterapeutycznych, kuratorem sądowym, lekarzem, Dzielnicowymi policji, Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym w Kolonowskiem. Wszystkie działania miały na celu poprawę warunków życia dzieci w celu umożliwienia pozostania im w środowisku rodzinnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, udzielał rodzinom wsparcia finansowego, realizowanego w formach pieniężnych oraz niepieniężnych. Pomoc udzielana była ze względu na trudną sytuacją życiową przy spełnieniu ustawowego kryterium dochodowego. Pracownicy socjalni wraz z pedagogami szkolnym podejmowali działania w celu wnikliwego zbadania sytuacji socjalno-bytowych rodzin z terenu naszej gminy mających na utrzymaniu dzieci, a w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, celem objęcia ich pomocą w formie dożywiania w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Na wniosek dyrektora szkoły z dożywiania korzystały również dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, które nie spełniały kryterium dochodowego. W szkołach na terenie gminy Kolonowskie w m-cu czerwcu 2012r. przeprowadzone były warsztaty profilaktyczne zorganizowane przez Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa perspektywa skierowane do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum dot. problematyki agresji, przemocy oraz współczesnych ich form. Warsztaty finansowane były ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych. Gmina Kolonowskie prowadzi 3 placówki wsparcia dziennego (świetlice socjoterapeutyczne - w Kolonowskiem, Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3, Staniszcze Małe), do których mogą uczęszczać i uzyskać wszelką pomoc i wsparcie dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych. Koszt utrzymania świetlic w 2012r. wynosił 18.700 zł.

Na terenie gminy Kolonowskie funkcjonuje 10 rodzin zastępczych. W 2012r. 1 dziecko z terenu gminy zostało umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej. O d m-ca listopada 2012r. gmina ponosi odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Za rok 2012r. koszt pobytu dziecka wynosił 220.40zł. Gmina Kolonowskie nie zatrudniała asystentów rodziny w 2012r.-zadanie to jest obligatoryjne od 01.01.2015r. Mając na uwadze występujące zagrożenia w rodzinach, wzrost patologii, ubóstwa, nasilanie się agresji i zaniedbań ze strony rodziców MGOPS w Kolonowskiem w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 widzi potrzebę zaplanowania zatrudnienia asystenta rodziny, który znacznie wspomógłby pracę pracowników socjalnych, ponieważ jest zbyt mała liczba pracowników socjalnych (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina Kolonowskie winna zatrudniać min. 3 pracowników socjalnych-zatrudnia 2 pracowników). Konieczne jest również utworzenie Punktu Konsultacyjnego Kolonowskiem, który zatrudniałby psychologa, gdzie w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego i terapii rodziny zagrożone otrzymywałyby wymagane wsparcie .

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny obchodzą