Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

Nowy okres świadczeniowy 2019/2021

Od 1 lipca 2019 roku wejdzie w życie szereg zmian w Programie Rodzina 500+.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

1. 500+ na każde dziecko do 18 roku życia, niezależnie od wysokości dochodu rodziny.

Oznacza to znaczne uproszczenie formularza wniosku oraz całej procedury ustalenia prawa do świadczenia. Rodzice nie będą już musieli przedkładać w Ośrodku Pomocy Społecznej dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej ani informować o zmianach w zatrudnieniu.

2. Zmiana w okresie świadczeniowym

Od 1 lipca można składać wnioski drogą elektroniczną.

WAŻNE: wystarczy złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci (zarówno na dziecko, na które jest przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 r., jak i na dziecko/dzieci, na które świadczenie nie jest jeszcze pobierane).

W przypadku dzieci, na które aktualnie jest przyznane świadczenie – w nowym okresie 500+ będzie ustalane na okres od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

W przypadku dzieci, na które aktualnie NIE jest przyznane świadczenie – w nowym okresie 500+ będzie ustalane na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. (jeśli Wnioskodawca zdąży ze złożeniem wniosku do końca września 2019 r.; jeśli nie – świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku – poza wyjątkami, które przewiduje ustawa).

3. Przedłużenie do 3 miesięcy terminu składania wniosków w przypadku urodzenia się dziecka

Do tej pory rodzice nowonarodzonego dziecka musieli złożyć wniosek jeszcze w tym samym miesiącu, by nie stracić świadczenia przysługującego od dnia narodzin dziecka. Obecnie będą mieli 3 miesiące na złożenie wniosku, by pieniądze nie przepadły.

4. Ciągłość świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców, który pobierał świadczenie lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku

Drugi z rodziców, który opiekuje się dzieckiem, będzie miał 3 miesiące, by złożyć wniosek.

5. Przyznanie świadczenia bez decyzji administracyjnej

Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, Ośrodek nie będzie o tym informował decyzją administracyjną , tak jak to było do tej pory. Obecnie informację o przyznaniu 500+ będzie można otrzymać na wskazany we wniosku adres poczty e-mail. Osoby nieposiadające adresu e-mail będą mogły zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie stosownego zaświadczenia o przyznaniu świadczenia.

6. Brak obowiązku posiadania ustalonych alimentów na dziecko

Do tej pory osoby samotnie wychowujące dzieci dołączały do wniosku dokumenty potwierdzające ustalenie alimentów na dzieci – w przeciwnym razie świadczenie wychowawcze nie przysługiwało. Od 1 lipca nie będzie już takiego obowiązku.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

od 1 lipca 2019 r.

 • Przez Internet – za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu. Obecnie można to zrobić w jednym z 25 banków Banki biorące udział w programie w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.
 • Przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):

od 1 sierpnia 2019 r.

 • Osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolonowskiem ul. Księdza Czerwionki 39  od 1 sierpnia 2018 r.: w godz. pracy Ośrodka.
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

O świadczenie wychowawcze mogą się ubiegać:

 • matka lub ojciec dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca)
 • opiekun faktyczny dziecka – czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego)
 • opiekun prawny dziecka
 • dyrektor domu pomocy społecznej

OKOLICZNOŚCI MAJĄCE WPŁYW NA PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO:

Wspólne zamieszkiwanie

Świadczenie wychowawcze przysługuje, jeśli rodzic lub opiekun zamieszkuje wspólnie
z dzieckiem oraz dziecko pozostaje na jego utrzymaniu.

Zamieszkiwanie w Polsce

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie 500+ przysługuje, jeśli Wnioskodawca wraz z dzieckiem zamieszkuje na terenie Polski (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej).

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Jeśli członek rodziny lub niebędący członkiem rodziny drugi rodzic dziecka przebywa poza granicami Polski w kraju objętym koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (są to przede wszystkim kraje Unii Europejskiej), złożony w tut.Ośrodku wniosek zostanie przekazany do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. OUW jest instytucją, która ustala, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie w danej sprawie, a jeśli tak – jaka instytucja będzie przyznawać prawo do świadczenia. Niepoinformowanie Ośrodka  o przebywaniu członka rodziny poza granicami Polski może skutkować nienależnym pobraniem świadczenia.

Opieka naprzemienna

Naprzemienna opieka nad dzieckiem może być orzeczona po rozwodzie lub po rozpadzie związku nieformalnego rodziców dziecka. Ustala się ją na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub zaakceptowanego przez sąd planu wychowawczego. Polega na tym, że każde z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej i opiekuje się dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach (np. 2 tygodnie w miesiącu dziecko mieszka z matką, a dwa tygodnie – z ojcem). Dziecko ma swoje miejsce zamieszkania zarówno u matki, jak i u ojca. Aby ustanowiona została opieka naprzemienna, rodzice muszą wyrazić na to zgodę i wystąpić do sądu ze wspólnym wnioskiem.

W przypadku świadczenia wychowawczego ustalanego na dziecko pozostające pod opieką naprzemienną, każdy z rodziców powinien złożyć osobny wniosek, przedkładając dokumenty potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej. Każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty za dany miesiąc.

CO NALEŻY ZGŁOSIĆ DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W związku ze zniesieniem kryterium dochodowego, od 1 lipca 2019 r. nie trzeba już zgłaszać do Ośrodka  zmian w sytuacji dochodowej rodziny.

Należy jednak zgłosić:

 • zmianę miejsca zamieszkania
 • zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje
 • sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej
 • wyjazd członka rodziny poza granice Polski
 • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie

Powyższe kwestie należy zgłosić do MGOPS  niezwłocznie, by uniknąć nienależnego pobrania świadczenia.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA

Kiedy został złożony wniosek

Kiedy nastąpi rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia

Od kiedy ustala się świadczenie

01.07.2019 - 31.08.2019

do 31.10.2019

 • od lipca 2019 (dla dzieci, które nie mają aktualnie przyznanego 500+)
 • od października 2019 (dla dzieci, które mają aktualnie przyznane 500+)

01.09.2019 - 30.09.2019

do 30.11.2019

 • od lipca 2019 (dla dzieci, które nie mają aktualnie przyznanego 500+)
 • od października 2019 (dla dzieci, które mają aktualnie przyznane 500+)

01.10.2019 - 31.10.2019

do 31.12.2019

od października 2019*

01.11.2019 - 30.11.2019

do 31.01.2020

od listopada 2019*

01.12.2019 - 31.01.2020

do 29.02.2020

od miesiąca złożenia wniosku*

01.02.2020 - 31.05.2021

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku

od miesiąca złożenia wniosku*

* - z wyjątkiem sytuacji wskazanych w ustawie (np. w przypadku urodzenia się dziecka lub śmierci jednego z rodziców, który był Wnioskodawcą)

DO POBRANIA

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1.pdf/6c9e6696-9850-cc09-f2d1-7a0a3b69b5b5

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1Z.pdf/b31d82d8-d9f4-e76a-a7d5-0933eace61b3

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 924) o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny obchodzą