Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

Gminny Programy Pomocy Rodzinie 2013-2015

UCHWAŁA NR XXIX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodzin w Gminie Kolonowskie na lata 2013-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135) Rada Miejska w Kolonowskiem, uchwala co następuje:

§ 1 Uchwala się „Gminny program wspierania rodzin w Gminie Kolonowskie na lata 2013-2015” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/248/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 czerwca 2013 roku

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 – 2015

Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspakajające potrzeby społeczne, psychiczne i emocjonalne swoich członków. Jest ona pierwotnym i najważniejszym środowiskiem, w którym kształtują się postawy, zachowania i poglądy, umiejętności oceny sytuacji, szczególnie w okresie wychowawczym dziecka. Nadrzędnym celem polityki prorodzinnej jest stworzenie warunków do pełnego rozwoju rodziny. Rodzina oddziałuje na osobowość dziecka, przekazuje mu swój system wartości, tradycje, poglądy, ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na całe życie. Zaburzenia prawidłowo funkcjonującej rodziny takie jak: ubóstwo, długotrwałe bezrobocie, narkomania, alkoholizm, brak mieszkania, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemoc, przestępczość, różnego rodzaju choroby – mogą prowadzić do jej wykluczenia społecznego oraz jej dysfunkcjonalności. Działania pomocowe skierowane do tych rodzin odznaczają się niską efektywnością. Główną tego przyczyną jest rozproszenie działań przez różne instytucje, brak koordynacji tych działań, stosowanie metod uzależniających od pomocy, a także większy nacisk na pomoc finansową, bez należytego wykorzystania innych form wsparcia np. : edukacyjnych, terapeutycznych oraz aktywizujących. Niniejszy program skupia się przede wszystkim na opiece świadczonej dla rodziny poprzez pomoc społeczną, ponieważ znaczna część zadań opieki nad dzieckiem i rodziną realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania powinny zakładać działania polegające na zabezpieczeniu potrzeb, tworzeniu pozytywnego środowiska wychowawczego, poprawę jakości życia dzieci i rodzin, jak również podejmowania interwencji i objęcie opieką w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka. Wszystkie działania powinny być skoncentrowane na wsparciu rodziny biologicznej, nie zaś na jej zastępowaniu.

I. PODSTAWA PRAWNA

Art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135)

II. CEL GŁÓWNY

Tworzenie warunków umożliwiających realizowanie spójnego systemu na rzecz wzmacniania rodziny i opieki nad dzieckiem i rodziną.

III. CELE SZCZEGÓLOWE

1. Promowanie wartości rodziny.

2. Stworzenie efektywnego systemu wsparcia rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczym,

3. Pozostawienie dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania,

4. Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny i jej integracji,

5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi na rzecz dziecka i rodziny,

6. Wzmocnienie roli i funkcji rodziny,

7. Wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny,

8. Podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,

9. Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,

10. Dążenie do reintegracji rodziny, 

11. Podejmowanie działań na rzecz powrotu do dziecka do rodziny biologicznej.

IV. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU

Cel szczegółowy

I: Wsparcie materialne ubogich rodzin z dziećmi zagrożonych bezradnością.

1. Świadczenie pomocy społecznej rodzinom, znajdującym się w trudnych warunkach materialnych

2. Pomoc w dostępie dzieci z rodzin wieloproblemowych do przedszkoli

3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin posiłków w szkole i przedszkolu

4. Pomoc w zaopatrzeniu dzieci i młodzieży w artykuły szkolne i podręczniki

5. Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy materialnej o charakterze socjalnym

6. Współorganizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin

7. Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

8. Współpraca z organizacjami z poza terenu gminy Kolonowskie zajmującymi się pomocą rodzinie Cel szczegółowy

II. Wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach.

1. Systematyczna praca socjalna z rodzinami z problemem opiekuńczo – wychowawczym polegająca m.in. na diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, wydolności opiekuńczo – wychowawczej, zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym i rówieśniczym

2. Rozbudowa sieci poradnictwa rodzinnego oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i od innych środków psychoaktywnych. 3. Promocja i realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych, psychoedukacyjnych, skierowanych do rodziców i dzieci.

4. Zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny.

5. Działania korekcyjno-edukacyjne mające na celu ograniczenie przemocy w rodzinie skierowane do potencjalnych sprawców przemocy w rodzinie

6. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez i rozwój placówek wsparcia dziennego oraz poprzez sport, rekreację i kulturę.

7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przestępczości i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży

8. Współpraca z podmiotami pracującymi na rzecz rodziny z poza terenu gminy w zakresie kreowania i upowszechniania pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny.

Cel szczegółowy III: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

1. Współpraca ze szkołami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

2. Wspieranie dzieci z rodzin nie posiadających możliwości finansowych w rozwijaniu uzdolnień

3. Promowanie aktywności młodego pokolenia, poprzez wspieranie idei wolontariatu oraz inicjowanie programów wyłaniania liderów młodzieżowych w różnych sferach życia publicznego.

4. Organizowanie zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

5. Uświadomienie rodzicom i opiekunom potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

V. OKREŚLENIE SPODZIEWANYCH REZULTATÓW

1. Poprawienie funkcjonowania rodzin z problemami poprzez zrealizowanie celów głównych i celów szczegółowych

2. Podniesienie jakości usług świadczonych przez jednostki zaangażowane w Program

3. Gromadzenie danych na temat działań podejmowanych na rzecz opieki nad dzieckiem i rodziną

4. Poprawa sytuacji dziecka w środowisku szkolnym

5. Poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży

6. Zmiana postaw społecznych

7. Zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do pieczy zastępczej

8. Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych

9. Ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego.

VI. REALIZATORZY I PRTNERZY PROGRAMU Realizatorami / partnerami programu są : - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Urząd Miasta i Gminy - Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zespół Interdyscyplinarny - Powiatowy Urząd Pracy - Placówki Oświaty (szkoły, przedszkola) - Organizacje Pozarządowe - Policja - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Kuratorzy - Sąd - Placówki służby zdrowia - Instytucje kultury - Kościoły

VII. ODBIORCY Gminny Program Wspierania Rodzin skierowany jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

VIII. CZAS REALIZACJI Gminny Program Wspierania Rodzin został opracowany na lata 2013-2015.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Gminny Program Wspierania Rodzin zakłada tworzenie sprzyjających warunków dla poprawy życia rodzin i dzieci. Niezbędne jest systematyczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków dysfunkcji oraz promowanie rodzinnego stylu życia. Aby osiągnąć zamierzone cele w realizację programu powinny włączyć się aktywne instytucje, placówki i organizacje, które swoimi działaniami wspierają dzieci i ich rodziny. Spodziewanym efektem realizacji programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucie bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla dziecka i rodziny. Program ma charakter otwarty co oznacza, ze powinien ewoluować w zależności od pojawiających się potrzeb.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny obchodzą