Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kolonowskie na lata 2010 – 2015

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.

Gminny program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określa zadania własne gminy wynikajace z:

 1. Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.).
 2. Ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).
 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
 4. Ustawy z dnia 15 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 5. Uchwały Nr XXIII/114/04 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 10.12.2004r. w sprawie uchwalenia Strategii integracji i polityki społecznej na lata 2004-2014.

Według definicji zawartej w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to: „Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 1 (członek rodziny – osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6.06.1997r. – Kodeks karny), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.” „Art. 6. ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie brzmi:

 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.z 2009r. Nr 175, poz.1362, z późn.zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. nr 70, poz. 473, z późn. zm.), chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
 2. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
  1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
  2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
  3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
  4. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych

 

II. ADRESACI PROGRAMU Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie skierowany jest do:

 1. Ofiar przemocy w rodzinie w tym:
 2. Świadków przemocy w rodzinie
 3. Sprawców przemocy w rodzinie.
 4. Przedstawicieli władz lokalnych.
 5. Przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni i społeczni, policjanci, pracownicy służby zdrowia, duchowni)

 

III. CELE PROGRAMU.

Celem programu jest:

 1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie
 2. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy
 3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc

Cele będą realizowane przez:

 1. Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
 2. Podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie,
 3. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
 4. Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie
 5. Stałą edukację środowiska lokalnego przez ulotki, broszury, informacje w lokalnej prasie.

Cele szczegółowe:

 1. Wsparcie i profesjonalna pomoc doradcza, terapeutyczna, socjalna rodzinom dotkniętym przemocą.
 2. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym problemem ( działania informacyjno - edukacyjne).
 3. Prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkołach.
 4. Poszerzanie wiedzy kadry zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy i pomocą dla osób poszkodowanych i sprawców przemocy.
 5. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla osób doznających przemocy oraz osób stosujących przemoc (m.in. porady psychologa, prawnika, dostępność terapii).
 6. Wzrost liczby osób przeszkolonych, przygotowanych do pomagania rodzinie z problemem przemocy.
 7. Realizowanie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych działań w zakresie zatrzymywania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 8. Podniesienie jakości dziennej opieki nad dziećmi, w tym prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.
 9. Koordynacja wdrożonych w Gminie programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii z programem przeciwwdziałania przemocy w rodzinie .

 

IV. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Aby osiągnąć cel główny programu będą realizowane zintegrowane działania w zakresie przeciwdziałania i ochrony ofiar przemocy w rodzinie:

 1. Działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczności lokalnej dotyczącej przemocy domowej poprzez: - edukację w zakresie przemocy domowej kierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej- realizatorami zadania będą: pedagodzy i wychowawcy wszystkich szkół - edukację osób dorosłych, w tym także osób zagrożonych przemocą w zakresie przemocy domowej – realizatorami zadania będą: MGOPS, Policja, placówki oświatowe i edukacyjne, służba zdrowia, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. - realizację kampanii profilaktyczno – edukacyjnych przeciw przemocy w rodzinie – realizatorami zadania będą: GOPS, Policja, służba zdrowia, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i poprawy skuteczności podejmowanych działań: - podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przemocy w rodzinie pracowników socjalnych, policjantów, pedagogów, służby zdrowia poprzez uczestnictwo w szkoleniach .
 3. Działania interwencyjne: -przerwanie przemocy, ochrona ofiar, zapewnienie osobom dotknietym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,izolacja sprawców, podjęcie środków prawnych wobec sprawców.
 4. Działania wspierające: -przeciwdziałanie izolacji społecznej ofiar, poczuciu osamotnienia i bezradności uświadomienie praw i możliwości rozwiazania problemu przemocy, udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej, prawnej,socjalnej.

 

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

 1. Zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc.
 2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej dotyczącej problematyki przemocy w rodzinie.
 3. Zwiększenie wiedzy w zakresie przemocy w rodzinie, kadry zajmującej sie przeciwdziałaniem przemocy i pomocą dla osób dotkniętych tym problemem.
 4. Usprawnianie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym przemocą.
 5. Niwelowanie skutków zjawiska przemocy.

 

VI. REALIZATORZY PROGRAMU.

 1. Zespół Interdyscyplinarny .
 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem.
 3. Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Szkoły, przedszkola i inne jednostki organizacyjne wymienione w Ustawie o systemie oświaty.
 5. Świetlice socjoterapeutyczne.
 6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kolonowskiem.
 7. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

VII. FINANSOWANIE PROGRAMU. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie będą środki finansowe z budżet gminy Kolonowskie, dotacje celowe oraz środki finansowe pozyskiwane z innych źródeł.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą