Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

Uchwała Rady Miejskiej - tryb powoływania zespołu interdyscyplinarnego

UCHWAŁA Nr XLII/328/10 RADY MIEJSKIEJ w KOLONOWSKIEM z dnia 22 października 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

 

§ 2

Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem”, liczy 10 członków, a w jego skład wchodzą:

 1. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem,
 2. Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 3. Przedstawiciel Komisariatu Policji w Zawadzkiem,
 4. Przedstawiciele oświaty,
 5. Przedstawiciel służby zdrowia- pielęgniarka Stacji Caritas w Kolonowskiem lub przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kolonowskiem,
 6. Kurator Sądowy z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej działającego przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.
 7. Kadencja Zespołu trwa dwa lata.
 8. Zespół wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym większością głosów, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 9. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje w takim samym trybie, na wniosek co najmniej 4 członków Zespołu.

 

§ 3

 1. Członków Zespołu powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia.
 2. Przedstawicieli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem wskazuje Kierownik tej jednostki.
 3. Przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazuje przewodniczący komisji. 4.Przedstawiciela Komisariatu Policji w Zawadzkiem wskazuje Komendant tej jednostki.
 4. Przedstawicieli oświaty wskazują Dyrektorzy szkół.
 5. Przedstawiciela służby zdrowia wskazuje Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej lub Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Kolonowskiem.
 6. Kuratora sądowego wskazuje kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.
 7. Podmioty, o których mowa w ust. 2 – 9 wskazują przedstawicieli w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku wystosowanego przez Burmistrza Kolonowskiego

 

§ 4

 1. Zespół pracuje na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez Przewodniczącego lub na wniosek 4 członków Zespołu, z tym że pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Kolonowskiego.
 3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
 5. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół.
 6. Decyzje podjęte przez Zespół są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Zespołu.
 7. Zespół podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.
 8. Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie.

 

§ 5

 1. W razie rezygnacji lub śmierci członka Zespołu Burmistrz Kolonowskiego powołuje na jego miejsce nowego członka w trybie określonym w § 3.
 2. Burmistrz odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji: 1.na jego wniosek, 2.w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. W przypadku przedstawiciela Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem na wniosek Kierownika tej jednostki.
 4. W przypadku przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - na wniosek przewodniczącego Komisji,
 5. W przypadku przedstawiciela Komisariatu Policji w Zawadzkiem na wniosek Komendanta tej jednostki,
 6. W przypadku przedstawiciela oświaty na wniosek Burmistrza,
 7. W przypadku przedstawiciela służby zdrowia na wniosek Dyrektora Caritas Diecezji Opolskiej lub Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
 8. W przypadku Kuratora Sądowego - na wniosek kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.

 

§ 6

 1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
 2. Powołanie grupy roboczej przez Zespół następuje w głosowaniu jawnym na wniosek Przewodniczącego lub 4 członków Zespołu.
 3. Grupa robocza liczy co najmniej 5 członków. W jej skład wchodzi co najmniej przedstawiciel:
  1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem,
  2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  3. Komisariatu Policji w Zawadzkiem,
  4. Oświaty,
  5. Służby zdrowia.
 4. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny obchodzą