Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

Uchwała Rady Miejskiej - tryb powoływania zespołu interdyscyplinarnego

UCHWAŁA Nr XLI/343/23 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEgo z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249) Rada Miejska Kolonowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kolonowskie, zwanego dalej „Zespołem”.

  1. W celu powołania członków Zespołu Burmistrz Kolonowskiego, zwany dalej „Burmistrzem”, występuje do podmiotów określonych w art. 9a ust. 3 pkt 1–6 oraz ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej o imienne wskazanie osób mających reprezentować dany podmiot w Zespole.
  2. Burmistrz może także wystąpić do podmiotów określonych w art. 9a ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej o imienne wskazanie osób mających reprezentować dany podmiot w Zespole.
  3. Po uzyskaniu od instytucji i organów wskazanych w ust. 2 i 3 niniejszej uchwały danych osób wyznaczonych przez te podmioty Burmistrz powołuje wyznaczone osoby do Zespołu w drodze zarządzenia.
  4. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący.

§ 2. 1. Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje do czasu odwołania ich przez Burmistrza.

2. Burmistrz Kolonowskiego odwołuje członka zespołu:

1) na jego pisemny wniosek,
2) na pisemny wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,
3) z urzędu, w przypadku zaprzestania wykonywania funkcji, działalności lub pracy w podmiocie, z którym związane jest członkostwo w zespole
4) pisemny wniosek przewodniczącego zespołu.

3. W przypadku ustania członkostwa, skład zespołu może zostać uzupełniony o nowego członka.

4. Powołanie nowego członka, jak i odwołanie członka Zespołu przez Burmistrza następuje w formie pisemnej - zarządzeniem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/318/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą