Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

Nabór na stanowisko

Utworzono dnia 20.05.2020

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Kierownik  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Asystent rodziny – pełny etat lub umowa zlecenia

Obowiązki (opis stanowiska):

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej planu pracy, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną

 

Wymagania dla kandydata:

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i  udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wymagania dodatkowe: 

 • wysoka kultura osobista
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym
 • umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
 • kreatywność, odporność na stres
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • zdolność i otwartość na komunikowanie się
 • poczucie odpowiedzialności
 • nieposzlakowana opinia.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

Wymagane dokumenty 

 1. życiorys (CV)
 2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. oświadczenia kandydata:
 • o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny
 • że nie jest on i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona
 • że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego
 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Praca Asystenta rodziny wykonywana będzie w systemie zadaniowego czasu pracy.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Nabór na asystenta rodziny”

w terminie do dnia 05.06.2020r. do skrzynki pocztowej umieszczonej przed wejściem do Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem lub pocztą.  

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej ops.kolonowskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kolonowskiem

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem z siedzibą w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie,
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych: Barbarę Sośnicką, e-mail: iod@kolonowskie.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
   • na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b RODO - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
   • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania.
  • archiwizacji na podstawie przepisów prawa, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności osoby upoważnione oraz podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 • przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu procedury naboru zgodnej z okresem wyznaczonym w JRWA (dotyczy okresu wynikający z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa praca czy innych praw w tym zakresie),
  • jednocześnie Pani/Pana oferta pracy w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru może być odebrana przez Panią /Pana osobiście lub zostanie odesłana w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
  • w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.         
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w naborze. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny obchodzą